Przedmioty maturalne dzielimy na obowiązkowe oraz dodatkowe. Przy czym jesteśmy zobligowani do wyboru jednego egzaminu z zakresu rozszerzonego z dodatkowej dyscypliny. Rzecz jasna, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zdecydować się na przystąpienie do większej liczby egzaminów na poziomie zaawansowanym. Jest to wręcz zalecane.

Wyniki z matur brane są bowiem pod uwagę przy rekrutacji do szkół wyższych, zaś na wielu kierunkach przy tworzeniu list rankingowych uwzględnia się oceny z kilku przedmiotów. Jednocześnie warto mieć na uwadze fakt, że wyniki z egzaminów zdawanych na poziomie rozszerzonym posiadają większą wagę.

Zgodnie z polskim prawem oświatowym maksymalna liczba przedmiotów rozszerzonych na maturze, jakie możemy zdawać, wynosi sześć. A zatem istnieje możliwość przystąpienia do pięciu – nie licząc przedmiotu obligatoryjnego – nieobowiązkowych egzaminów na tym poziomie. Każdy przedmiot dodatkowy musi być zdawany w zakresie rozszerzonym.

Jakie przedmioty mamy do wyboru na maturach?

Do obowiązkowych przedmiotów maturalnych na poziomie podstawowym w części pisemnej należą: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny. Jeżeli w szkole, w której się uczymy, uczęszczaliśmy na zajęcia z języka mniejszości narodowej, przeprowadzony zostanie egzamin maturalny również z tego przedmiotu. Możemy oczywiście zdawać egzaminy z powyższych przedmiotów także na poziomie rozszerzonym.

Pamiętajmy, że poziom egzaminu ustnego z języka polskiego, języka obcego nowożytnego (angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego) oraz z języka mniejszości narodowej nie jest określony.

W skład pozostałych przedmiotów, z których możemy zdawać egzaminy z zakresu rozszerzonego, wchodzą: fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka, filozofia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język regionalny, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki. W przygotowaniu do egzaminów chętnie pomoże Laboratorium Wiedzy – http://www.laboratoriumwiedzy.pl/kursy-maturalne/.

Rekrutacja na studia

Jak już zostało wspomniane, warto zdawać egzaminy na poziomie zaawansowanym, gdyż uzyskamy za nie więcej punktów podczas postępowania rekrutacyjnego na kierunek, który chcemy studiować. Trzeba także zaznaczyć, że coraz częściej zdarza się, iż komisja rekrutacyjna uwzględnia jedynie wyniki przedmiotowe z egzaminów z zakresu rozszerzonego.

Przykładowo, wymóg ten muszą spełnić wszystkie te osoby, które chcą dostać się na prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Co więcej, powinny one mieć na uwadze to, jaką wagę mają wyniki z poszczególnych przedmiotów. Jak to wygląda w praktyce? Otóż przedmioty dzielą się na dwie grupy. Waga przedmiotów z pierwszej grupy (język polski, wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka) wynosi 35. Przy ustalaniu listy rankingowej brane są pod uwagę oceny z dwóch przedmiotów z tej puli. Do przedmiotów z grupy drugiej należą: język angielski, język włoski, język niemiecki, język łaciński i kultura antyczna, język rosyjski, język hiszpański i język francuski. W procesie rekrutacji na studia uwzględniany jest jeden przedmiot z tejże listy. Jego waga to 30. Podobnie przebiega proces rekrutacji na inne kierunki – przy czym na niektórych z nich jedynie część przedmiotów musi być zdawana na poziomie rozszerzonym.