Co-oznaczaja-kolory-swiadectw

Każdy uczeń w toku nauki co najmniej kilka razy otrzyma świadectwo szkolne. Jest to oficjalny dokument, jak wskazuje nazwa – potwierdzenie, czyli świadectwo ukończenia klasy lub zakończenia odpowiedniego stopnia nauczania. Właśnie w zależności od poziomu edukacyjnego kolory świadectw mogą się nieco różnić. Jakie jeszcze czynniki wpływają na barwę świadectwa szkolnego?

O świadectwie szkolnym słów kilka

Okresem, który z reguły kończy się uzyskaniem świadectwa jest rok szkolny. Na dokumencie tym znajdują się dane ucznia oraz spis przedmiotów, z przypisanymi ocenami. Warunkiem promocji do kolejnej klasy są pozytywne oceny z przedmiotów, które stanowią minimum programu szkolnego na danym etapie edukacji. Jeśli noty są negatywne, uczeń musi powtarzać klasę w następnym roku szkolnym. 

Uczniowie o szczególnych wynikach, czyli odpowiedniej średniej ocen i dobrym zachowaniu, dostają tak zwane świadectwo z paskiem, czyli dokument z nadrukowanym wzdłuż biało-czerwonym pasem, który symbolizuje barwy polskiej flagi.

Rodzaje świadectw

Świadectwa mogą być promocyjne oraz ukończenia szkoły (podstawowej, ponadpodstawowej i policealnej), ale świadectwo może też potwierdzać kwalifikacje albo stopień wyszkolenia absolwenta. Po zdanym egzaminie maturalnym potwierdzeniem, które stanowi również jeden z warunków nauki w szkole wyższej jest maturalne świadectwo dojrzałości. Uczelnie wyższe zwykle nie wydają świadectw, tylko dyplomy i zaświadczenia o studiowaniu.

Druk świadectwa na specjalnym papierze

Ważne znaczenie świadectw szkolnych podkreśla druk na papierze ozdobionym przez tak zwany gilosz, czyli ornamentowy rysunek z dużej liczby cienkich linii. Stosuje się go do zabezpieczenie druku, na przykład na papierach wartościowych, ale też jako dekorację ważnych dokumentów. Aktualne zasady, które stosuje się w przypadku świadectw opisuje Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z czerwca 2023 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

Szkolne świadectwa drukuje się na giloszach w formacie A4 (w technikum i szkołach artystycznych – A3) o różnych kolorach. Co oznaczają barwy świadectw? Kolory są przypisane do kolejnych etapów edukacji, a także do rodzaju szkoły. Absolwenci danych placówek, a także uczniowie, którzy uzyskali promocję do kolejnej klasy, otrzymują dokumenty w określonym kolorze:

  • szkoła podstawowa – niebieskie,
  • branżowa szkoła I stopnia – żółte,
  • branżowa szkoła I stopnia – fioletowe,
  • liceum ogólnokształcące lub technikum – różowe,
  • szkoła policealna – brązowe,
  • szkoły artystyczne – zielone,
  • szkoły specjalne przysposobienia do pracy – pomarańczowe (kiedyś kolor ten przypisany był do gimnazjów).

Oprócz wyżej wymienionych świadectw, na specjalnym giloszu drukuje się inne dokumenty związane z edukacją: zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, świadectwo maturalne, a także dyplom uzyskania tytułu zawodowego.

Zdobywaj najlepsze świadectwa z Laboratorium Wiedzy!

Gwarancją otrzymania świadectwa, bez względu na jego barwę, którym warto się pochwalić, jest systematyczne przyswajanie wiedzy. W krakowskim Laboratorium Wiedzy spotkasz osoby, które wprowadzą Cię w świat regularnych (i ciekawych) powtórek zarówno do matury, jak i testu ósmoklasisty. Z nami każda klasówka będzie już tylko czystą przyjemnością!