Najskuteczniej uczymy się wtedy, gdy przyswajamy nowe wiadomości na różne sposoby. Z tego powodu nauczyciele korzystają z całego wachlarza technik dydaktycznych: od wykładu i indywidualnego rozwiązywania zadań, przez pracę grupową i dyskusję, po przygotowywanie długofalowych projektów. Analogicznie, stosują oni wiele metod służących do weryfikacji postępów w nauce, zdobyta wiedza powinna być bowiem oceniana kompleksowo.

Co to oznacza w praktyce?

Na lekcjach poznajemy zarówno nowe, nieznane nam wcześniej zagadnienia, jak i nabywamy zróżnicowane umiejętności: tworzenia wypowiedzi złożonych, autoprezentacji, współpracy w grupie. W zależności od tego, jakie kompetencje uczniów nauczyciele chcą ocenić, wykorzystują oni odmienne metody. Należą do nich m.in.: odpowiedź ustna, wygłoszenie referatu czy sprawdzian. Dużą rolę w szkole odgrywa zwłaszcza ten ostatni. Z czego to wynika?

Sprawdziany – do oceny

Zaletę sprawdzianu stanowi fakt, że najlepiej przygotowuje on do egzaminu ósmoklasisty i do matur. Co więcej – umożliwia ewaluację różnorodnych umiejętności uczniów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby znalazły się w nim pytania testowe, których celem jest określenie naszego stanu wiedzy i znajomości faktografii związanej z daną problematyką. Nauczyciele chętnie wprowadzają do sprawdzianów również krótkie zadania otwarte oraz polecenia stworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych. Jeśli chodzi o te pierwsze, pozwalają one ocenić m.in. tok rozumowania, zdolność uzasadniania tez oraz uniemożliwiają udzielania przypadkowych odpowiedzi. Te drugie, szczególnie często spotykane na lekcjach z zakresu nauk humanistycznych (takich jak język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie) mają na celu nie tylko weryfikację wiedzy uczniów, ale również umiejętności argumentacji, zdolności językowych, analizy tekstu czy jego interpretacji. Sprawdziany są potrzebne także z tego względu, że – szczególnie w porównaniu do odpowiedzi pisemnej czy referatu – za ich pomocą można najłatwiej określić to, jak dużo informacji na dany temat uczniowie przyswoili. Do atutów wspomnianej już formy należy ponadto fakt, że w tym samym czasie oceniana jest wiedza wszystkich uczniów w klasie.

Jeżeli zależy nam na tym, aby jak najlepiej przygotować się do matur czy do egzaminów ósmoklasisty, warto zapisać się na jeden z kursów Laboratorium Wiedzy. W trakcie zajęć nasze postępy w nauce weryfikowane są na wiele różnych sposobów (do których również należy pisanie sprawdzianów). Dodatkową motywacją do uczestniczenia w kursach może być więc także chęć otrzymywania lepszych ocen ze szkolnych testów.